product/rfxpert-rfx-2

RFxpert RFX2

Call for price

[:sv]

RFX2 är ett kompakt antennmätningsinstrument som i realtid karaktäriserar antenner i labb-miljö.

RFX2 presenterar fjärfältdiagram, tvärsnitt, EIRP och TRP inom någon sekund. Unikt för RFX är närfältsvyn som visar amplitud, polarisation och fas och ger inblick i bidragande orsaker till problem med antennprestanda eller felaktiga antenndiagram.

RFX2 kan även mäta antenner med huvud och hand och som är större än scannerns yta.

[:en]The RFX2 is a compact bench-top scanner that characterizes antennas in your own lab environment in real-time.

RFX2 provides far-field patterns, bisections, EIRP and TRP in seconds. Novel near-field results, including amplitude, polarity and phase give insights into the root causes of antenna performance challenges and help troubleshoot far-field radiation patterns.

RFX2 can measure antennas that has a larger area than the scanner probe array.[:]

Clear
SKU: N/A Category:

[:sv]

Alltid till hands

RFX2 gör det möjligt att flytta in antennmätningarna i elektroniklabbet. Enkel att använda, kostnadseffektiv och beprövad placeras instrumentet direkt på labbänken. Mätresultat presenteras i realtid och gör RFX2 till ett perfekt verktyg för att förbättra designprocessen vid integration av antenner för cellulära band, GPS, WiFi, RFID, Bluetooth, LTE, MIMO, IoT, andra specialanpassade protokoll samt och medicintekniska produkter.

[wpdm_package id=’3641′]

GPS-antenner

Med tilläggsvalet för cirkulär polarisation (CP) beräknar RFX2 höger- och vänstercirkulärpolariserade antenndiagram och “axial ratio”

[wpdm_package id=’3654′]

MIMO-Antenner

För MIMO-applikationer beräknar RFX2  korrelationskoefficienten mellan två antennadiagram.

Större Antenner

Multi-Co-Planar Scan (MCP) som endast är tillgänglig för  RFX2 gör det möjligt att mäta effekt och diagram från antenner som är för stora att mäta med arean av en RFX2.

[wpdm_package id=’3643′]

Automatiserad testning

RFX2 kan integreras i nästan alla automatiserade testbäddar och produktionslinjer med DLL programmering. Då jämförelse mellan referens stickprov sker realtid är RFX2 också perfekt för stickprovstest och produktkontroll för leverantörer av trådlösa tjänster eller.

Snabbare mätningar

RFX2 hjälper konstruktörerna att drastiskt minska testtiden. Användare av RFX2 har dokumenterat femtio procent snabbare utvecklingstid av antennen.
[:en]

Always at hand

RFX2 provides antenna designers and wireless engineers with an easy-to-use, costeffective, and proven tabletop solution. With its real-time capability, RFX2 is a perfect tool to improve the design process for manufacturers of cellular, GPS, WiFi, RFID, Bluetooth, LTE, MIMO, custom and medical devices.

GPS Antennas

With the Circular Polarization (CP) option, the RFX2 calculates the right and left hand circularly polarized patterns and displays axial ratio patterns.

[wpdm_package id=’3654′]

Large Antennas

Multi-Co-Planar Scan (MCP) function which is available only with the RFX2 enables power and pattern measurements at a single frequency or series of frequencies of antennas that are too large to measure with a single RFX2 scanner.

[wpdm_package id=’3643′]

MIMO Antennas

For MIMO applications RFX2 calculates the envelope correlation coefficient.

Automated testing

RFX2 can be integrated into virtually any automated test bed and production line by using DLL programming. As a golden sample comparison tool with realtime results, the RFX2 is also ideal for sample lot testing and product verification for wireless service providers or for manufacturing support.

Reduce Testing Time

RFX allows design teams to reduce testing time by at least one order of magnitude. Users have also documented fifty percent reductions in design cycle times.[:]

Additional information

[:sv]Frekvensområde[:en]Frequency Range

2.7GHz, 6GHz

Videos